چنانچه با گوشی همراه این صفحه را ملاحظه مینمایید میتوانید با حرکت دادن صفحه به چپ و راست ، به کل محتوا دسترسی داشته باشید . 

خدمت

عنوان خدمت/ زیرخدمت

شناسه

شناسنامه خدمت

چارت خدمت

آموزش، پرورش و توانبخشی دانش آموزان استثنایی

18088510000

آموزش دانش آموزان استثنایی   (فایل راهنمای آموزش )  

1808181100

کلیک کنید

کلیک کنید

آموزش والدین دانش آموزان استثنایی

18051851101

کلیک کنید

کلیک کنید

صدور مدارک تحصیلی دانش آموزان استثنایی

18081851102

کلیک کنید

کلیک کنید

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزان استثنایی

18081851103

کلیک کنید

کلیک کنید

صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموزان استثنایی

18081851104

کلیک کنید

کلیک کنید

ارائه معرفی نامه به دانش آموزان استثنایی برای مراکز توانبخشی و درمانی

19011851105

کلیک کنید

کلیک کنید

ارائه خدمات توانبخشی به دانش آموزان استثنایی

19011851106

کلیک کنید

کلیک کنید

ارایه معرفی نامه به دانش آموزان استثنایی برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی 

19011851107

کلیک کنید

کلیک کنید

ارایه معرفی نامه به دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی

18081851108

کلیک کنید

کلیک کنید

ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی به دانش آموزان استثنایی

19081851109

کلیک کنید

کلیک کنید

تدوین وارایه کتب و محتوای درسی دانش آموزان استثنایی

18061852000

تدوین و ارایه کتب بریل

18061852100

کلیک کنید

کلیک کنید   (درشت نما)

تدوین و ارایه کتب صوتی

18061852101

کلیک کنید

کلیک کنید

توزیع کتب و ارائه محتوای درسی دانش آموزان استثنایی

18061852102

کلیک کنید

کلیک کنید

تدوین و ارایه درس افزار دانش آموزان  استثنایی

18061852103

کلیک کنید

کلیک کنید

ارائه مجوزمدارس غیر انتفاعی و مراکز آموزشی وتوان بخشی مشکلات ویژه یادگیری13011853000

صدور مجوز مدارس غیر دولتی استثنایی

13011853100

کلیک کنید

کلیک کنید

صدور مجوز مراکز آموزشی و توان بخشی دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری

13011853101

کلیک کنید

کلیک کنید

ارائه تسهیلات حمایتی، بهداشتی، دارویی و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی

19011855000

کلیک کنید

کلیک کنید

ارایه خدمات فرهنگی و هنری به دانش آموزان استثنایی

17021856000

صدور مجوز میزبانی مسابقات کشوری فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی

17021856100

کلیک کنید

کلیک کنید

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی

17021856101

کلیک کنید

کلیک کنید

ارایه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان استثنایی

17011857000

صدور مجوز میزبانی مسابقات ورزشی کشوری دانش آموزان استثنایی

17011857100

کلیک کنید

کلیک کنید

برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنایی

17011857101

کلیک کنید

کلیک کنید

سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان وپیش دبستان

 19011858000

تشخیص و معرفی دانش آموزان استثنایی به مراکز آموزشی

19011858100

کلیک کنید

کلیک کنید

رسیدگی به درخواست مجدد سنجش نوآموزان

19011858101

کلیک کنید

کلیک کنید

ارایه تائیدیه پایان دوره نیروهای طرحی مدارس آموزش استثنایی

18051859000

کلیک کنید

کلیک کنید

رسیدگی وپاسخگوئی به شکایات آموزش استثنایی

18081860000

کلیک کنید

کلیک کنید