پایه اول ، گروه آسیب دیده شنوایی

پایه اول ، گروه آسیب دیده شنوایی

گروه تربیت بدنی مقطع تحصیلی ابتدایی استان کردستان
پایه اول ، گروه کم توان ذهنی

پایه اول ، گروه کم توان ذهنی

گروه تربیت بدنی مقطع تحصیلی ابتدایی استان چهارمحال وبختياري